Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου
για την υλοποίηση του έργου ‘’Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Ε.Ο.Δ. Π.Ε.
Αιτωλ/νίας’’»,που αναρτήθηκε στο diavgeia.gov.gr
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθμ. 47580/953 από 28/2/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/Δομών της Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/972/75-στ΄ από 1/3/2017 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

Και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και στην ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την εκ περιτροπή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα
 κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων από
την 00+000 χ/θ έως την 52+400 χ/θ της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, λόγω εκτέλεσης
εργασιών συντήρησης οδοποιίας (επύλωσης λάκκων και καθαρισμού τάφρων) κατά το
χρονικό διάστημα από 05/03/2017 έως και 31/03/2017, κατά τις ώρες 07:00΄ έως
19:00΄.
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των
εκτελούμενων οδικών έργων,
3. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα των Ε.Ο. θα δίνονται εκ νέου στην
κυκλοφορία.
 ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δημ.
– ΛΙΑΡΟΣ Χαρ. Α.Τ.Ε., Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να
τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’αριθ. (4) σχετική
εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.
3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη
επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Πηγή:http://www.agriniolike.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου